آشنـایی بـا مشـکلات رایـج در شستشو با ماشین ظرفشویی

در این بخش به ۴ مشکل عمده و رایج در شستشو و علل ایجاد آن ها می پردازیم.
هر مشکل می تواند ناشی از یک یا چند علت باشد که نیاز به بررسی دقیق و در صورت لزوم مشاوره با تعمیرکار ماشین دارد.
حل نشدن کامل قرص :
ـ درب جایگاه قرص باز نشده است.
ـ زمان شستشو کوتاه است.
ـ پمپ داخل ماشین به خوبی کار نمی کند.
ـ آبپاش های داخل ماشین ظرفشویی به خوبی آب را با فشار و به مقدار مورد نیاز پخش نمی کنند.
شفاف نشدن ظروف پس از شستشو :
ـ درجه دمای آب نامناسب است.
ـ زمان شستشو کوتاه است.
ـ محفظه مخصوص نمک در ماشین خالی است یا به مقدار مورد نیاز پر نشده است.
ـ محفظه مخصوص مایع بـراق کننده در ماشین خالی است یا از حداکثر مایع براق کننده استفاده نشده است.
ـ آبپاش های داخل ماشین ظرفشویی به خوبی آب را با فشار و به مقدار مورد نیاز پخش نمی کنند.
ـ پمپ داخل ماشین به خوبی کار نمی کند.
ـ مقدار مواد شوینده استفاده شده، کافی نیست.
ـ کیفیت مواد شوینده نامناسب است.
ـ چیدمان ظروف درسبد مخصوص ماشین، صحیح نیست.
ـ فیلترهای ماشین مسدود است.
ـ درب محفظه مخصوص نمک، باز است.
سفیدک زدن ظروف پس از شستشو :
ـ محفظه مخصوص مایع براق کننده در ماشین خالی است یا از حداکثر مایع براق کننده استفاده نشده است.
ـ درب محفظه مخصوص نمک به شکل صحیح بسته نشده است.
ـ محفظه مخصوص نمک در ماشین خالی است یابه مقدار مورد نیاز پر نشده است.
ـ از ماده پاک کننده بدون فسفات استفاده شده است.
ـ لوله یا مخزن ذخیره آب زنگ زدگی دارد (اکسید شده).
ـ سختی آب بیش از حد (بالاتر از ۴۰۰ میلی گرم در لیتر) است.
خشک نشدن ظروف پس از شستشو :
ـ محفظه مخصوص مایع براق کننده در ماشین خالی است یا از حداکثر مایع براق کننده استفاده نشده است.
ـ چیدمان ظروف درسبد مخصوص ماشین، صحیح نیست.
ـ ظروف خیلی زود از ماشین بیرون آورده شده است.
ـ برنامه شستشو، مناسب انتخاب نشده است.
ـ المنت دستگاه ماشین ظرفشویی معیوب شده است و یا کار نمی کند.
مسئلۀ سختی آب :
در آبهای طبیعی همواره مقادیری بیکربنات کلسیم (Calcium Bicarbonate) به صورت محلول وجود دارد که به نام سختی آب معروف است. این سختی در موقع گرم شدن آب با از دست دادن CO2 از آب جدا شده و به صورت یک لایۀ مات روی ظروف رسوب کرده و رنگ آنها را کدر میکند. همچنین ممکن است به مرور زمان بر روی ظروف، خش و کدری دائمی ایجاد کند. برای جلوگـیری از این امر در ماشین های ظرفشویی سیستمی پیـش بینـی شـده اسـت بـه نـام سختـی گـیر کـه در آن ماده ای به نـام زئولیـت وجـود دارد. آب شـهر قـبـل از آنـکـه در ماشیـن ظرفـشـویـی وارد چرخه شستشو شود از داخـل آن عبـور کـرده و سختـی خـود را به زئولیت می دهد. وقتی زئولیت از سختی اشباع شد، نمک فعال کننده وارد عمل شده و سختی را از زئولیت خارج می کند. اکنـون زئـولـیـت مـجـدداً آمـاده اسـت تـا وظیفـۀ سختی گیری را انجام دهد. با اینـکـه قـرص نـاتـار دارای فرمـولاسیون بسیـار پیشرفـته و خواص گوناگونی می باشـد و می تواند بـدون اسـتـفـاده از مـایـع بـراق کنـنـده و نمـک فعال کننده عملیات شستـشو را بـه خـوبی انجـام دهد، ولی توصیه می شود همراه با قـرص (مشابـه پـودر ظرفشویی) از مـایـع بـراق کننده ناتار و نمک ناتار نیز استفاده شود تا نتایج مطلوبتری بدست آید.
چیدن ظرفها در ماشین ظرفشویی :
نحوه چیدن ظرفها در ماشین ظرفشویی اهمیت زیادی دارد و به صورت زیر انجام می پذیرد:
الف: ظروف نسبتاً مسطح مانند بشقاب، پیش دستی، دیس و امثال آنها باید به صورت ایستاده و کمی مایل چیده شود.
(بــرای ایـن کار در داخل سبد ماشین ظرفشـویی محل های مخصوصی پیش بینی شده است).
ب: ظرفهایی مانند کاسـه، فنجـان و لیـوان باید به صـورت وارونـه در محـل مربوطـه قرار داده شوند، در غیـر اینصـورت بـاقـی مـاندن آب در داخل این ظرفها اجتناب ناپذیر است.
ج: قاشـق، چـنـگـال و کـارد بـاید در جایـگاه مخصوص به صورت عمودی قرار داده شوند.
د: کفگیر و ملاقه باید بـه صورت افقی به شکلـی کـه گـودی آنها بـه سمـت پایین باشد قرار داده شوند.
GET IN TOUCH WITH US TODAY
خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز، خیابان پنجم، شماره 4، طبقه دوم
تلفن : 88749318 - 88734610 - 021
فکس : 88736088 - 021
ایمیل : info@natarco.ir
اینستاگرام : instagram.com/natar.yach