نمک فعال کنندۀ ماشین ظرفشویی ناتار

مانع تشکیل رسوب و درخشان کنندۀ ظروف

در بسته بندی های 1 و 2 کیلوگرمی

درخشان کنندۀ ظروف

مانع تشکیل رسوب

اکتیو شده برای افزایش کارایی در ماشین ظرفشویی

فعال کنندۀ سیستم سختی گیر آب ماشین ظرفشویی

نام محصول وزن محصول (گرم) بسته بندی مادر تعداد در بسته بندی مادر ابعاد محصول (سانتیمتر) وزن بسته بندی مادر (کیلوگرم)
طول عرض ارتفاع
نمک 2125 کارتن 6 23 18 5/5 12/7
نمک 1110 کارتن 8 20 14 5 8/9